Inschrijfformulier


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


 

Voorwaarden voor lidmaatschap zwemclub De Wellerobben
De zwemclub de Wellerobben wordt in deze voorwaarden omschreven als zwemclub.
De Koninklijke Nederlandse Zwembond, de overkoepelende organisatie voor de Nederlandse zwemverenigingen, wordt in deze voorwaarden aangeduid als KNZB.

 

 

 

  1. Een lidmaatschap wordt voor 1 jaar aangegaan. Tussentijdse opzegging is echter wel mogelijk met dien verstande dat de contributie, welke de zwemclub per lid dient af te dragen aan KNZB, door het lid dient te worden voldaan. Welk bedrag men dient te betalen is afhankelijk of men recreatief danwel aan wedstrijdzwemmen deelneemt.
  2. Voordat men zich definitief aanmeldt als lid, heeft men recht op twee gratis trainingen;
  3. Men dient minimaal in het bezit te zijn van een A-diploma;
  4. De minimale leeftijd om als lid te kunnen aanmelden bij de zwemclub, is 6 jaar en ouder;
  5. De contributie-betaling geschiedt door een maandelijkse incasso. Men dient daarom er voor zorg te dragen dat het maandelijks af te schrijven bedrag door de zwemclub geïnd kan worden;
  6. Behoudens gevallen van onvoorziene omstandigheden (te denken valt hierbij aan overmachtssituaties) vindt er géén restitutie van reeds betaalde lidmaatschapskosten plaats. In geval er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, dient een lid het bestuur daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en zo nodig bewijzen daarvan te overleggen. Ingevolge de statuten van de zwemclub zal het bestuur in desbetreffende gevallen, een schriftelijk besluit nemen en binnen 14 dagen na het verzoek een antwoord verstrekken aan de verzoeker (in dit geval een lid of - in geval van een minderjarige- één van de ouders danwel een wettelijke vertegenwoordiger);
  7. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt uitsluitend door een schriftelijke opzegging. Behoudens uitzonderingen (zie ook punt 6) wordt bij niet-naleving van deze opzeggingsregel, het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar weer aangegaan;
  8. De KNZB-contributie, welke elk jaar eind december bekend wordt gemaakt, wordt eenmalig in mei automatisch geïncasseerd.

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden